Czym jest zdolność kredytowa?

Każdy bank, zanim podejmie decyzję o udzieleniu kredytu, dokładnie sprawdza zdolność kredytową przyszłego kredytobiorcy. Zdolność kredytowa oznacza możliwość spłaty zaciągniętej pożyczki w określonym przez umowę terminie wraz z odsetkami.

Analiza zdolności kredytowej

Podczas oceny zdolności kredytowej bank dokonuje dokładnej analizy możliwości finansowych klienta. Zdolność kredytowa analizowania jest pod względem jakościowym i ilosciowym.

Analiza ilościowa 

Dokonywana jest w celu ustalenia sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy. W celu przeprowadzenia analizy ilościowej bank bierze pod uwagę:
– miesięczne dochody kredytobiorcy ze wszystkich źródeł,
– miesięczne wydatki związane z utrzymaniem kredytobiorcy oraz osób pozostających na utrzymaniu kredytobiorcy
– raty innych zobowiązań klienta.
Bank ocenia, czy miesięczne dochody, pomniejszone o kwotę wydatków, wystarczą na pokrycie raty kredytu.

Analiza jakościowa 

Oprócz analizy finansowej, tzw. ilościowej, bank dokonuje również analizy jakościowej. Zdolność kredytowa zależy bowiem jednakowo od zdolności finansowych, jak i od cech personalnych klienta. Podczas analizy bank bierze pod uwagę:
– wiek klienta,
– stan cywilny,
– liczbę osób pozostających na utrzymaniu kredytobiorcy,
– sytuację mieszkaniową,
– staż pracy,
– historię kredytową.
Szczególnie uważnie bank sprawdza historię kredytową klienta. Zdolność kredytowa będzie tym większa, im klient rzetelniej spłacał zobowiązania w przeszłości. Oznacza to, że wszelkie opóźnienia w spłacie kredytów mogą negatywnie wpłynąć na decyzję kredytową banku.